01 July 2010

シ From The Beginning Until Now(Winter Sonata) by RyuNege orsu obsur gorago ijen gurorsu obdago
jebal guman harago narur dalleji
jongmar ijoborigo shipho dashin borsu obdamyon
narur jabgo inun noui modungor
nega ugo shiphurte mada non narur uroborige mandunika
onugod hanado naui tudero non har su obge mandunungor
niga urgo shiphur te mada nan irohge munojyo borigo manika
amuri ijuryogo erursodo ijur su obge hanika

Jongmar ijoborigo shipho dashin borsu obdamyon
narur jabgo inun noui modungor
nega ugo shiphurte mada non narur uroborige mandunika
onugod hanado naui tudero non har su obge mandunungor
niga bogo shiphur te mada nan irohge munojyo borigo manika
amuri ijuryogo erursodo ijur su obge hanika

Dan hansaramur saranghanunge ithorog himdun irinjur nan jongmar mollasso

Nega ugo shiphurte mada non narur uroborige mandunika
onugod hanado naui tudero non har su obge mandunungor
niga bogo shiphur te mada nan irohge munojyo borigo manika
amuri ijuryogo erursodo ijur su obge hanika

No comments: